HỆ THỐNG ĐO TỐC ĐỘ TRUY CẬP INTERNET TẠI VIỆT NAM

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM

Mô hình hệ thống:

Phương pháp đo:

  • Ping: Hệ thống sẽ tạo kết nối HTTP liên tục đến máy chủ, sau đó liên tục tải xuống một tệp trống và đo khoảng thời gian giữa yêu cầu và phản hồi.
  • Jitter: Jitter chính là phương sai của Ping trong thời gian test.
  • Download (Mbps): Các file dữ liệu từ server sẽ gửi về client và tính toán thời gian các lần gửi gói tin thành công chia trung bình.
  • Upload (Mbps): Quá trình hoạt động ngược lại với Download, file dữ liệu sẽ được đẩy lên server, sau đó hệ thống sẽ tính toán thời gian và chia trung bình.